logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sejny
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Oferty pracy
 KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
minus E-urząd
minus Obsługa osób niesłyszących
minus Internetowa rejestracja
 PODSTAWOWE DANE URZĘDU
minus Dane adresowe
minus Godziny otwarcia
minus Zakres działania i kompetencji
 STRUKTURA URZĘDU
minus Schemat organizacyjny
minus Komórki organizacyjne
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Zastępca dyrektora
minus Kierownicy komórek organizacyjnych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
plus Inne ustawy
 TRYB DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin naboru
minus Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
minus Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
minus Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
minus Regulamin wynagradzania pracowników
minus Zarządzenie ws zasad rachunkowości
minus Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
minus Regulamin Pracy PUP Sejny
 MAJĄTEK URZĘDU
minus Stan majątkowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Zadania i organizacja
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja Biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
 PLANY NA 2016 r.
 Zamówienia Publiczne
A A A


Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela jednego z w/w krajów zobowiązany jest zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

1.    Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osób z ww. krajów winien przedłożyć w PUP wypełniony formularz oświadczenia i pouczenia wraz z kopią.

2.    Na złożonych dokumentach urząd pracy potwierdza przyjęcie zgłoszenia i wpis do rejestru.

3.    Oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który musi dostarczyć  go do placówki dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania, natomiast kopia zarejestrowanego oświadczenia pozostaje w urzędzie pracy.

4.    Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia cudzoziemca, którego dotyczyło złożone oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

5.    Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane.

6.    Oświadczenie rejestrowane jest w PUP w Sejnach, ul. Łąkowa 26, pokój nr 5 Podczas rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca przedstawia następujące dokumenty:
o    - podmiot prowadzący działalność gospodarczą - wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
o    - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej- dowód osobisty
o    - podmiot prowadzący działalność rolniczą- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.
 
Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków,
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe  warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców( Dz.U. Nr 16, poz.85 z późn. zm.).
•    Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę (Dz.U. Nr 155, poz. 919 z póź. zm.)


Dokument należy wydrukować dwustronnie

Zezwolenie na pracę cudzoziemca
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub  o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

PUP w Sejnach w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
•    nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
•    nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy posiadających wymagane przez pracodawcę kwalifikacje i umiejętności.

 

Załączniki do pobrania: 2016-01-22 13:14:57 - Pouczenie i oświadczenie (1.33 MB)

Ilość odwiedzin: 972
Nazwa dokumentu: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
Osoba, która wytworzyła informację: Kamil Terlecki
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czarnecka
Osoba, która wprowadzała dane: Kamil Terlecki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-16 14:45:09
Data udostępnienia informacji: 2014-09-16 14:45:09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-22 13:15:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner