logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Sejny
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Oferty pracy
 KOMUNIKACJA Z URZĘDEM
minus E-urząd
minus Obsługa osób niesłyszących
minus Internetowa rejestracja
 PODSTAWOWE DANE URZĘDU
minus Dane adresowe
minus Godziny otwarcia
minus Zakres działania i kompetencji
 STRUKTURA URZĘDU
minus Schemat organizacyjny
minus Komórki organizacyjne
 KIEROWNICTWO URZĘDU
minus Dyrektor
minus Zastępca dyrektora
minus Kierownicy komórek organizacyjnych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
plus Inne ustawy
 TRYB DZIAŁANIA URZĘDU I ZARZĄDZENIA
minus Regulamin organizacyjny
minus Regulamin naboru
minus Regulamin z wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
minus Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
minus Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
minus Regulamin wynagradzania pracowników
minus Zarządzenie ws zasad rachunkowości
minus Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
minus Regulamin Pracy PUP Sejny
 MAJĄTEK URZĘDU
minus Stan majątkowy
 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
minus Zadania i organizacja
 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
minus Redakcja Biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
 PLANY NA 2016 r.
 Zamówienia Publiczne
A A A


POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA > Zadania i organizacja

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja rady zatrudnienia trwa 4 lata. Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zapewnia Powiatowy Urząd Pracy.

 

Zadania Powiatowej Rady Zatrudnienia:
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
  • rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia członków powiatowej rady zatrudnienia są finansowane przez starostę, w ramach limitu środków Funduszu Pracy.

Ilość odwiedzin: 3052
Nazwa dokumentu: Zadania i organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Selwent
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Selwent
Osoba, która wprowadzała dane: Rafał Selwent
Data wytworzenia informacji: 2010-01-26 10:58:22
Data udostępnienia informacji: 2010-01-26 10:58:22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-26 15:14:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner